شاه راه کابل- هرات

شاه راه کابل- هرات که از مسیر میدان، بامیان، غور و بادغیس می‌گذرد. اولین بار توسط داوود خان پلان شده بود. و در فصل نوین افغانستان هم در سال 2005 توسط حامد کرزی سنگ تهدابش در میدان وردک به زمین گذاشته شد حالا که قریب هشت سال می گذرد هیچ گونه پیشرفتی در روند کار این شاه راه دیده نمی شود و با اطمینان نمی‌توان ادعا کرد که 10% این شاه راه کار شده...

      بنابر این امروز 20 عقرب که روزی تصویب بودجوی سال 92 در پالمان بود، حوالی ساعت ده بجه صبح شماری از آگاهان و فعالین جامعه‌ی مدنی در پیشروی دروازه‌ی پارلمان گرد همایی کردند. که در بین آنها احمد سعیدی فعال سیاسی و تعدادی از استادان دانشگاه و دانشجویانی از ولایت های بامیان، دای کندی، غور و هرات حضور داشتند و شماری از وکلای غور به شمول جعفری مهدی به جمع اعتراض کننده ها پیوستند.

     این اعتراض در قبال تصویب بودجه‌ی سال 92 بود و آنها تاکید داشتند که باید بودجه این شاه راه در اولولیت قرار داده شود و شامل بودجه سال 92 گردد. احمد سعیدی یک تن از فعالین سیاسی که در گرد همایی حضور داشت گفت که خواست ما از پارلمان و وکلای راستین مردم این است که انکشاف متوازن را در نظر گرفته و بودجه‌ی شاه راه مذکور را تصویب نمایند در غیر آن صورت باید وکلا مخالفت کرده و از امضای بودجه انکشافی سال بعدی خود داری کنند. وی هم چنان افزود که باز سازی شاه راه حق ماست و ما حق خود را از دولت افغانستان می گریم به شکل قانونی و مسالمت آمیز بدون این که دست به انتحار و نا امنی بزنیم.

     تعدادی وکلای که در جمع اعتراض کننده ها حضور داشتند تاکید کردند که بدون در نظر گرفتن بودجه‌ی این شاه راه هر گز بودجه سال بعدی را امضا نمی کنیم.

       پس از کشمکش های زیاد معترضین داخل پارلمان شدند و رییس پارلمان وعده سپرد که ما از این کار حمایت می‌کنیم.

      با این همه وعده دیده شو که معامله های سری وکلا و دولت  با ما چه خواهد کرد و سرنوشت ما را چگونه رقم خواهد زد.

     شاه راه کابل هرات از طریق مناطق مرکزی ده ها کیلو متر نزدیک تر از شاه راه کابل- قندهار - هرات نزدیک است و ساختن این سرک به نفع کل مردم افغانستان است.