ازدواج نا موفق در دوبیتی های هزارگی   

 دختران را چشم بسته وارد خانه‌ی شوهر می کنند. تمام مشکلات را باید دختران از بخت و تقدیر خود بدانند. نه از پدر و مادر. مثل معروف هم هست که خدا دختر را بخت نیک بده. دختر تیر پلخمان است. 

    

 از دواج یکی از کار های سرنوشت ساز برای جامعه‌ی سنتی تلقی می‌شود یعنی راهـــی است که دختر و پسر می تواند باهم زندگی مشترک را آغاز کنند بدون هیچ گونه مزاحمت بیرونی. بدون ازدواج حتا گپ زدن دختر و پسر هم جرم به حساب می آید. بین دختر وپسر فاصله های زیادی وجـــــــود دارد. دختر  در کنج خانه محبوس می باشد و پسر هم مرد صحراست. پس پرسش این جا مطرح مــی شود که چرا این ازدواج ها در بسیاری موارد ناموفق است و باعث به هم خوردن زندگی بســــیاری زوج ها می شود؟ مشکل اصلی و اساسی در کجا نهفته است؟ آیا دور بودن دختر و پسر قبل از ازدواج یـــک مشکل عمده در متلاشی شدن زندگی همسرداری نمی شود؟ حق انتخاب ندادن به دختر و پـــــــسر خود یکی از بحران های اصلی سر راه دختر و پسر جوان وجود ندارد؟ آیا شما می توانید که با یک فـــــــرد ناشناس زندگی کنید و هیچ مشکلی هم نداشته باشید؟ فروختن دختر در بدل پول و دیگر قضـــــــایای حقوقی خود مشکل ساز نیست؟آیا دختر ها هم خودشان می خواهند که در بدل پول سودا شوند؟

این ها همه پرسش هایی ست که پاسخ داده خواهد شد.

      مطابق بر آموزه ها دینی  و سنت های حاکم در جامعه دختر با پسر نمی تواند قبـــــل از ازدواج هم کلام باشد. زنان نمی توانند دربیرون از خانه خود را آرایش کنند یا حتا گفته شده نباید به صـــدای بلند در خانه حرف بزنند زن تنها برای یک مرد افریده شده باید برای او آرایش کند و فرمان بردار او باشـد. این اوامر و نواحی گاهی اوقات به افراط و تفریط بدل می شود و زندگی بسیاری جوانان ما را در خـطر می اندازد.

 

     در مسایل ازدواج در جامعه‌ی ما دختر و پسر هردو مظلوم واقع شده و تازیانه‌ی نا به جای مذهب و سنت را می خورند.

            قوله بیرو هر جای ملا موکونه       تاییذ عیشق می‌ده گومرا موکونه

             بله نیمبر موگه راس و دروغه       راس و دروغه از کوجا موکونه  

     

            آخوند زوار بله نیمبر می‌خوانه     هرکس آشوق دره او پور گونایه

            امی ره از دیل بیــچاره موگوم      کی آشوقی د قـــــــــرآن خودایه

 

 

     ظلم زیاد متوجه قشر آسیب پذیر جامعه که دختر ها هستند، می باشد. نا خواسته به مــردی به زنی داده می شود که اصلا او را ندیده و یا او را نمی خواهد و به زور داده می شود. تعریف دختر خوب و صالح در جامعه‌سنتی" دختر باید به تمام خواسته های مردان مطیع باشد، باید در برابر مردان حــــرف نزند، حتا در انتخاب همسر". اگر دختری هم صدا بلند کند پاسخ می شنود که گرسنه مـــانده یی یا لوچ.

      کویگ شاختوگگ نذر بی بی یه    آیه گولی بو گوی دیل تو دکی یه

      آیه گولی اگــــــه تو قار نموشی      دیل مه از شوی کدو د آشوقی یه

 

      دختران را چشم بسته وارد خانه‌ی شوهر می کنند. تمام مشکلات را باید دختران از بخـت و تقدیر خود بدانند. نه از پدر و مادر. مثل معروف هم هست که خدا دختر را بخت نیک بده. دختر تیر پلخمان است. 

            شما کی شیونه سر مو بلنه سری     شما چوپون مال مو خاشه گری

            شما کوک زری مو چوچه‌ی باز     شما کی آمدید مو کی کدی نـــاز

 

      در بسیاری موارد دختر ها رضایت ندارند که پدران شان از همسر آینده‌ی آنان پول بگرند امـــا این کار هیچ وفت مورد قبول پدران واقع نشده. دادن طویانه هم یکی از مشکلات هــــــــایی است که سر راه جوانان قرار دارد. در بسیاری موارد پسر که پول ندشته نتوانسته دختر مورد علاقه اش را بگرد با وجود رضایت دختر. یا مرد که پول داشته و دختر هم او را نمی خواسته اما موفق شده که با دختر عروسی کند حتا اگر سنی بالایی داشته.

            الی بابه دنیا گوذشـــــتنی یه       گله از مو غریب کی خوردنی یه

            بچه مردک نداره پولی بسیار      امی تیر ما د نوکـــــــری ریی یه

 

      دربعضی موارد با دادن ختر منازعات قومی را حل و فصل می کنند مانند:قتل، دعوای زمین... به خمس داده می شود.