دانشگاه تعلیم و تربیه افشار قربانی  پروسه صلح شد

برهان الدین ربانی رهبر حزب جمعیت که مدتی در کابل و بدخشان که تا سقوط حکومت طالبان رییس جمهور افغانستان و در دو دوره رییس عضو مجلس نمایدگان افغانستان و همچنان رییس شورای عالی صلح در اواخر عمرش بود که در نتیجه قربانی صلح شد.

      حالا که یکسال از کشته شدن او می گذرد. در اولین سالگرد او جنجال های به میان آمده باز او را سر زبان ها می‌آورد. از جمله نام گزاری دانشگاه تعلیم و تربیه افشار به نام وی در یک محیط اکادمیک جنجال می‌آفریند و باعث روز ها مطاهره علیه نام گزاری دانشگاه افشار به نام وی می شود.

      دانشجویان می‌‌گویند ربانی یک شخص جهادی بوده و عامل کشمکش های داخلی در کشور شده از جمله قتل عام مردم افشار و خرابی کشور در زمان حکومت او چه در کابل و بدخشان. لذا مناسب نیست که یک مکان اکادمیک به نام شود و این کار باعث می شود که روحیه‌ی جنگ طلبی تقویت شود. آنها می گویند اگر این دانشگاه بنام یک دانشمند می شد ما اعتراض نداشتیم و لی این نامگزای برای ما قابل قبول نیست. اگر این را بپذیریم شاید بعد ازین رهبر جهادی دیگری کشته شود و یکی از دانشگاه ها به نام او شود. ما این کار را محکوم می کنیم و این کار با روح ما سازگار نیست.

      ببنیم که دولت به این کار چه پاسخ خواهد داد؟ دانشجویان را به نام شهید صلح قربانی می‌کند یا لوحه‌ی دانشگاه را پایین می آورد.