عاشورا ماتم دیگر آفرید

بخوانید! از خوابگاه دانشگاه مرکز و حوادث ناگوار آن:

یاد بود از مبارزۀ شهیدان کربلا  در دهۀ محرم یک امری ضروری در کشور ما پنداشته می شود چه در بین سنی ها و چه در بین شیعه ها در بسیاری از موارد شیعه و سنی مراسم عزاداری شهیدان کربلا را باهم برگزار می کردند اما امسال در خوابگاه دانشگاه مرکز چهرۀ دیگری به خود گرفت و به یک موضوع پر منازعه بین دانشجویان بدل شد این که در این رابطه کی ها دست داشت همه می دانند. من فقط چشم دید خودم را تذکر می دهم.

چرا این واقعه اتفاق افتاد؟

بدون شک این واقعه زمانی اتفاق افتاد که سنی ها از برگزاری مراسم عزاداری در مسجد نو ساز خوابگاه جلوگیری کردند.

1-    شرکت نکردن دانشجویان هزاره در تظاهرات فلم اهانت آمیز پیامبر یکی از دلیل های بود که در دست تند روان سنی ها افتاده بود. اگر به نفس تظاهرات که بر ضد فلم اهانت آمیز پیامبر نگاه می کردیم به هیچ وجه یک تظاهرات دانشجویی نبود زیرا تظاهرات کننده ها پرچم سفید طالبان را بالا کرده بود و در ضمن در پلاک کارت ها و پارچه های که توسط مظاهره کننده ها حمل می شد نوشته شده بود «دیموکراسی نظام کفری است». در صورتی که این شعار با ضمیر هیچ دانشجویی همخوانی ندارد.

2-    مسجدی که قرار بود در آن مراسم عزاداری برگزار شود توسط کشورعربستان ساخته شده بود.  عربستان به هیچ وجه نمی خواهد که مردم افغانستان متحد باشد.

3-    در شب نهم محرم مراسم عزاداری در مسجد نوساز که توسط عربستان ساخته شده برگزار شد و سخنرانان این محفل: سلیم ساعی رییس IT وزارت تحصیلات عالی به نمایندگی از وزارت مزبور سخنرانی کرد. سخنران دوم محمد علی اخلاقی نماینده مردم غزنی در پارلمان بود و سخنرانی سومی حضرت آیت الله العظمی واعظ زادۀ بهسودی بود. واعظ بهسودی حرفی از فلسفۀ عاشورا به میان آورد و خاندان اموی ها را در کلفرصت طلب دانست. این شاید بهانۀ شد در دست تند روان مذهبی و به خصوص کسانی که بیرون از خوابگاه تحریک می شدند.

4-    مولوی ها در شام دهم محرم سنی ها را تحریک کردند و اعلان کردند که شیعه ها شب گذشته مسجد را مردار کردند باید این شب از رفتن شیعه در مسجد جلوگیری شود. تمام سنی ها مسجد را محاصره کرده بودند و از این که سنگ و چوب در دست داشت معلوم می شد که آمادگی جنگ را دارد.

5-    عملی نشدن فیصله شب دهم عاشورا که در مدیریت خوابگاه گرفته شده بود و آن این بود که شیعه از مراسم شب دهم بگذرد و در روز دهم ساعت یک بجه مراسم را برگزار کند. اما این فیصله از طرفی سنی ها نقض شد. زیرا روز ده قبل از این که شیعه ها بروند سنی با سنگ و چوب رفتند و از برگزاری مراسم عزاداری جلوگیری کردند. بعد از سخنرانی که وزیر تحصیلات عالی که در جمع قلیل شیعه ها و سنی ها صورت گرفت. وزیر جلسه را ترک کرد. بعد از آن سنی ها رقصیدند و گفتند که ما پیروز شدیم. بعد سنی ها به طرف خوابگاه حرکت کرد زمانی شیعه ها می خواستند به خوابگاه بروند مورد حمله ناگهانی سنی ها قرار گرفتند.

به همین اساس بود که مولوی های سنی شیعه ها را مشرک خواندند و جهاد علیه شیعه ها از بلندگوی مسجد خوابگاه در بعد از ظهر روز نهم عاشورا اعلان کردند. و باعث کشته و زخمی شدند ده ها دانشجوی بی گناه و مظلوم گردید.

این یک تصمیم از قبل پلان شده بود زیرا اگر مشکل تنها مراسم عزاداری می بود. مولوی ها آن عده از دانشجویان را که در اتاق های خوابگاه درس می خواندند و یا در مراسم شرکت نکرده بودند از منزل چهار خوابگاه پایین نمی انداختند. و یا دست به شکستن در و پنجرۀ خوابگاه که تازه ترمیم شده بود نمی زدند.

تصمیم یک عده تخریب و ایجاد نا امنی در کشور است که با بهانه های مختلف می خواهد مردم ما را جور دهد.

این قضیه پوشیده نیست دولت افغانستان عاملان این حادثه الم ناک را می داند و درک کرده که کی ها در پشت پرده در این قضیه دست داشته. اگر دولت افغانستان اراده داشته باشد می تواند عاملان اصلی این قضیه را در پنجۀ قانون بسپارد و از وقوع دوبارۀ آن جلوگیری کند.