کارگاه وبلاگی نویسی

مهدی‌آیین یکی از جوان فعال و پرکار بامیان کارگاه وبلاگی نویسی را در مدت هشت روز در جامعه مدنی بامیان با همکاری مالی خانه ادبیات افغانستان برگزار نموده است. البته این برنامه قبل از شروع کار رسمی می برگزار می‌شود از ساعت شش الی هشت صبح. در این کارگاه ترکیب جنسیت در نظر گرفته شده. این کارگاه آموزشی برای دانشجویان دانشگاه بامیان که می خواهند وبلاگ نویسی را یاد بگرند برگزار شده است. این کارگاه شرایط خود را نیز دارد هر کس نمی تواند در این کار گاه اشتراک نماید تنها کسانی می تواند در این کارگاه اشتراک نمایند که در انترویوی که از طرف نهاد ققنوس گرفته شده کامیاب شده باشد. در این دوره آموزشی مثال ها زنده و از زندگی مردم داده می شود.