امسال از جمله سرد سالی است که تا به هنوز من دیده ام. باران‌ها ی نامنظم و آسمان پوشیده از ابر دهقانان را به تنگ آورده و آنان در پی چارۀ علاج شده اند. چون بعضی از دهقانان در مناطق سرد سیر بامیان تاهنوز موفق نشده اند که زمین‌های خود را کشت کنند و این امر باعث شده که آنان در رنج و عذاب زندگی کنند و اگر همین منوال ادامه پیدا کنند و دهقانان نتوانند زمین شان را کشت کنند این امر باعث فراری شدن هزاران خانواده از بامیان خواهند شد. دولت مردان ما باید این قضیه را جدی بگرند و در زمینه با دهقانان ما همکاری‌های لازم را روی دست گرند. تا بلای نازل شده پیش از این که مردم را صدمه بزنند دفع شود.

     معمولا مردم بامیان از برق‌های آبی برخوردار هستند. و این سردی که تا هنوز ادامه دارد. نگذاشته که برف لازم آب شود و به جریان بیفتد تا مردم از آن توربین‌های آبی شان را به کار انداخته و تولید برق کنند. من که در درۀ فولادی زندگی می‌کنم اکثریت این مردم از برق آبی استفاده می‌کنند. اما سردی امسال باعث شده که چراغ گل بمانیم. و از الکین‌های که چند سال پیش استفاده می‌کردیم استفاده کنیم.

     دربعضی از مناطق چنین به نظر نمی رسد که بهار شده باشد. همه مردم حیران اند که چرخ وارونه شده و زمستانی از نو می‌سازند و یا مادر بهار عقیم شده و توانای آبستن را ندارد. این بگومگوهای است که کم کم از عمر بهار کاسته می‌شود. و تابستان ناقابل از راه می‌رسد.