چرا عکس های بهشتی نسوخت

روزی من بااستادی که از ولسوالی پنجاب ولایت بامیان برگشته بود صحبت می کردم و او به من از وضعیت پنجاب قصه گفت از جریان انتخابات پارلمانی گرفته تا قضیه شکیلا و واحدی بهشتی.

او گفت در زمانی انتخابات پارلمانی مردم تصمیم داشتند که به فکوری بهشتی رای ندهند و کسی دگری را به جای او در پارلمان بفرستند اما این کار با عقیده ی خرافاتی مردم گره خورد و افراد استفاده جو از این فرصت هم استفاده کردند تا مردم نتواند وکیل مورد نظر خود را تعیین کنند.

اشخاصی شب هنگام تمام پوستر های کاندیدای پارلمانی را جمع آوری می کنند و نزدیکی شهر گودی کنده و در داخل آن گودی تمام پوستر ها را آتش می زنند و در این میان عکس فکوری بهشتی را نیمه سوخته و پوستر خود بهشتی را سالم در زیر آن پوستر های سوخته می گزارند.

و صبح هم پیش از همه خود آنها مردم را به جستجوی علت این کار وادار می کنند و اطراف بازار پنجاب را گشت می زنند. تا این که مردم را به بالای آن پوستر های سوخته می برند و با نوک چوب از زیر آن پوستر های سوخته عکس خود بهشتی و فکوری بهشتی را بیرون می آورند که عکس خود بهشتی سالم و از فکوری بهشتی نیمه سوخته و به مردم این دو شخص را مقدس قلم داد می کنند که گویا پوستر های آنان در آتش نسوخته.

استاد به من می گفت که در ولسوالی ها شایعات پخش می شود که در قضیه شکیلا واحد بهشتی هیج نقش نداشته و خانواده شکیلا هم به بی گناهی واحد بهشتی ایمان دارند و قضیه را سرور جوادی مشکل کرده است به برادر شکیلا که در ایران بوده پول داده و او را تشویق کرده که با واحد بهشتی دعوا کند.